VIETNAMME HASHTAG | #NHẬU |

Nhắc đến #ViệtNam và #nhậu bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Và nhớ đến #Việt Nam, bạn nhớ đến #nhậu như thế nào? #vietnammehashtag #nhau #album01 #vietnamme #tet #holiday #vietnam #vietnammeseculture

LINK: shorturl.at/EGJNS