|2016 - 2017| THE ROOMMEIT PROJECT

THE ROOMMEIT PROJECT BY KHOA & TUAN

Đây là một dự án cá nhân (personal project) mình thực hiện với bạn cùng phòng của mình - Tuấn Niê. 

Chính dự án này đã giúp mình nuôi dưỡng phần nào niềm cảm hứng với hình ảnh cũng như sự sáng tạo.