POSTCARDS | #VIETNAMME 01: ZONE A - BÁNH TRÁI NƯỚC MÌNH