|THÁNG 4 - 2017| RỜI GOLDEN - TẠM BIỆT VÀ CON ĐƯỜNG MÒN PHÍA TRƯỚC|