ĐIỆU BLUES, MÀU BUỒN VÀ VIẾT VỀ NHỮNG NGÀY THÁNG NÀY